Dynamic Funding Corp, f5001387-27c4-40a4-aeef-26728de4cd6e